Odpověď na 17 podnětů z 13.4.2017

30. června 2017 v 14:05 |  Co právě komise řeší

Písemné vyjádření k požadavkům, které předal přípravný výbor příměstskou část Oblekovice znojemské radnici v dubnu 2017


1. Vytvořit názvy ulic v Katastru Oblekovice

Záměr pojmenování ulic v Oblekovicích schválilo zastupitelstvo 19. června. Dle plánovaného harmonogramu by se občané nových ulic měli dočkat na jaře příštího roku. Pojmenování ulic je totiž vhodné naplánovat mezi volbou prezidenta ČR a komunálními volbami, a to v souvislosti s nutností výměny občanských průkazů. Do hledání vhodných názvů ulic budou zapojeni i místní občané.


2. Dokončit chodníky podél hlavní silnice III/03834 Oblekovice - Bohumilice - Nesachleby

Rekonstrukce chodníků úzce souvisí s rekonstrukcí celého průtahu, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Je tedy nutná koordinace se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje (na orgán byl zaslán dopis s žádostí o užší koordinaci a s žádostí o uzavření smlouvy o stanovení postupu při další přípravě stavby). Projektová dokumentace je hotová, dále je akce v přípravě. Probíhá shromažďování dokladů pro územní řízení - zejména jde o uzavření smluv kvůli přeložce plynových zařízení. Je také nutná koordinace s E.ON, a to kvůli plánům uložit kabely nízkého napětí do země. Z toho důvodu také bude nutné řešit nové veřejné osvětlení, protože svítidla jsou na elektrických sloupech.


3. Dokončit místní komunikaci (včetně chodníků a veřejného osvětlení) na pozemky parc. č. 30 v k. ú. Oblekovice

Pracuje se na projektové dokumentaci na rekonstrukci této komunikace včetně vyřešení odvodnění a rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení tam, kde chybí (projektová dokumentace by měla být hotová do konce listopadu). Chodníky zřejmě nebude možné v celé délce komunikace zrealizovat z prostorových důvodů. Nicméně vzhledem k charakteru ulice to nelze považovat za problém. Po vyřízení nezbytných povolení bude realizace možná v dalších letech.


4. Vybudování klidové zóny včetně hřiště

Bylo vytipováno několik lokalit pro vybudování hřiště. V Oblekovicích je jen minimum vhodných pozemků, které si ve většině případů navíc žádají změnu územního plánu, což samo o sobě je proces na minimálně několik měsíců. Město proto prověřuje všechny varianty a bude se snažit najít nejrychlejší a nejvhodnější řešení.
Co se týče nového dětského hřiště, tak v lokalitě za kulturním domem v Oblekovicích chystá firma Lezapari zástavbu, ve které má mj. ve spolupráci s městem vzniknout dětské hřiště.

5. Rekonstrukce kulturního domu a úprava pozemku před kulturním domem

Kulturní dům je v pronájmu. Město proto oslovilo nájemce kulturního domu, aby upřesnil požadavky na rekonstrukci. Co se týče opravy pozemku před kulturním domem, větší zásahy nejsou možné, neboť pozemek před (ani kolem) kulturního domu není z velké většiny ve vlastnictví města, ale státu. Město se opakovaně snažilo o převod pozemků do svého vlastnictví, nicméně mu nikdy nebylo ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státního pozemkového úřadu vyhověno.


6. Projednání změny územního plánu z 40 m2 na 80 m2, možnost omlazení Oblekovic o nové rodinné domy

V k.ú. Oblekovice jsou územním plánem vymezeny plochy pro bydlení v několika lokalitách, přičemž je zde vymezena jedna z největších ploch určených územním plánem pro bydlení, a to lokalita mezi bývalým areálem STS a stávající zástavbou řadových RD (více než 11 ha). Tato plocha navazuje na lokalitu u kulturního domu (cca 2,5 ha), pro kterou již bylo vydáno územní rozhodnutí a lze předpokládat brzké zahájení výstavby (viz grafická příloha - výřez z koordinačního výkresu platného ÚP).
Uvedený požadavek se zřejmě týká zvětšení plochy určené pro výstavbu objektů pro rodinnou rekreaci v plochách zahrádek. To ale problematiku bydlení neřeší, tyto objekty nemají charakter rodinných domů, nejsou určeny k trvalému bydlení.
V případě změny ze 40 m2 na 80 m2 by se ve většině případů jednalo o zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) a příslušný k vyjádření se k územním plánům z hlediska ochrany ZPF je krajský úřad, jehož stanovisko nelze předvídat a nelze tudíž v současné době občanům Oblekovic slíbit, že územní plán lze v tomto směru změnit.
V lokalitách, které se nachází ve stanovené aktivní zóně záplavového území, je ze zákona zakázáno umísťovat, povolovat a provádět stavby, mimo zákonem taxativně vyjmenované stavby (např. sítě technické a dopravní infrastruktury, vodní díla, …). I v této lokalitě jsou snahy ze strany obyvatel stavět, ale stavět zde od doby stanovení aktivní zóny záplavového území vodního toku Dyje nelze.


7. Možnost přeložení plánovaného obchvatu do části za Načeratickým kopcem

Možnost vedení trasy obchvatu ve vzdálenější poloze za Načeratickým kopcem byla prověřena v rámci projednávání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. V rámci dokumentace "Zhodnocení potenciálu území a modelových stavů silniční sítě Jihomoravského kraje" bylo prověřeno několik koncepčních scénářů uspořádání silniční sítě. Oddálená trasa vykazuje velmi nízké intenzity. Z výsledků modelu je patrné, že lze jednoznačně definovat vztah mezi polohou komunikace a dopravní efektivností. Pokud je poloha koridoru příliš vzdálená, klesá podíl regionální dopravy na obchvatu a doprava zůstává na stávajících trasách. Na obchvatech zůstávají pouze tranzitní vztahy a menší podíl regionálních a místních vztahů, což snižuje "rentabilitu" stavby.
Z výsledků modelu jednoznačně vyplývá výraznější vytížení a vyšší dopravní účinnost silnice I/38 v poloze přimknutější, která je dlouhodobě připravovaná a postupně realizovaná ŘSD. Návrh přestavby
silnice I/38 vymezený v ZÚR JMK je v souladu s politikou územního rozvoje a připravovanými záměry Ministerstva dopravy a ŘSD (podrobněji viz příloha - odůvodnění ZÚR JMK).
Trasa obchvatu je tedy zakotvena v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje, změnit ji by znamenalo zasáhnout a změnit tento dokument a celou koncepci dopravy a také oddálení realizace tolik potřebné stavby řádově o desítky let. Vymezení trasy obchvatu bylo náročným procesem, bylo třeba zohlednit celou řadu hledisek: ochranu přírody, ochranu lidského zdraví, reálnost technického řešení, ekonomickou náročnost. Lze říct, že vymezená trasa je trasou optimální.


8. Zajištění průjezdu pod plánovaným obchvatem v místě křížení s komunikací na parcele 2157

Křížení obchvatu se stávající místní komunikací je z územně plánovacího hlediska řešeno nadjezdem komunikace nižší třídy nad obchvatem. Projektová dokumentace křížení by měla být vyhotovena až v návaznosti na připravovanou dokumentaci obchvatu. S křížením výše uvedené cesty nebylo v původní projektové dokumentaci vůbec počítáno, stejně tak v územním plánu z roku 2000. Následně se křížení ve variantě, kdy prochází místní komunikace pod obchvatem, v projektové dokumentaci objevilo, ale nakonec od něj bylo upuštěno z technických i dopravních důvodu (zahloubení místní komunikace pod obchvat by neumožňovalo napojení stávajícího výrobního areálu, odvodnění tohoto zahloubení by bylo velmi problematické, zavlečení zbytné dopravy přes obytné části) a byla navržena varianta s horním křížením.
Je nutné si uvědomit, že obchvat je velmi důležitá veřejně prospěšná stavba, která má ve všech ohledech prioritní postavení proti ostatním komunikacím. Vzhledem k dlouhodobé přípravě a velké finanční náročnosti stavby nelze její realizaci ohrožovat podružnými stavbami. Propojení pod obchvatem je zajištěno ve směru ke sklepům pod Načeratickým kopcem. Prostupnost krajiny a napojení nemovitostí je v projektové dokumentaci obchvatu dostatečně řešeno a bylo kladně projednáno s dotčenými orgány a vlastníky veřejné technické a dopravní infrastruktury.
Majetkový odbor začne s majiteli pozemků jednat o výkupu nebo směně pozemků nacházejících se severně od areálu bývalého družstva za účelem budoucího vybudování polní cesty. Tato cesta bude navazovat na cestu ke sklepům ve směru na Načeratický kopec a propojí ji se stávající asfaltovou komunikací u družstva.


9. Snížení rychlosti výjezdu na Načeratice kvůli chodcům

V minulém roce zde byla v opačném směru osazena značka Pozor chodci (rovněž na podnět občanů). Požadavek na snížení rychlosti bude předložen na nejbližší zasedání dopravní komise.


10. Rekonstrukce 3 mostů přes Náhon

Je zadáno vypracování statického posouzení mostu Oblekovice, mostu Bohumilice a mostu Nesachleby, na jehož základě se případně přijmou nezbytná opatření. Statické posudky by měly být hotovy během léta.

11. Řešení hlavní křižovatky na státní silnici Oblekovice - Nový Šaldorf

Silnice vedoucí na Hatě je ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic, silnice vedoucí z této křižovatky do Nového Šaldorfa je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Na Ředitelství silnic a dálnic byla zaslána žádost o řešení dopravní situace na této křižovatce.


12. Dohlížení Městskou policií na dodržování zákazu stání na městské zeleni a na chodnících

V roce 2016 řešila Městská policie na území Oblekovic 19 přestupků, z toho bylo 8 přestupků v souvislosti se špatným parkováním (ve vjezdu, na chodníku, v křižovatce). Zbylé přestupky byly z oblasti porušování obecně závazné vyhlášky (nabízení sexuálních služeb, pohyb psa na veřejném prostranství bez vodítka či náhubku) a občanského soužití.
V Oblekovicích funguje strážník-okrskář, pan Jan Vlček, na kterého se mohou občané kdykoliv obrátit. A to buď přímo, pokud ho potkají, anebo mohou zavolat na telefonní číslo 739 382 215.


13. Dohlížení Městskou policií na dodržování zákazu parkování vozidel nezpůsobilých k provozu (bez SPZ a havarovaných) na městských pozemcích

Vozidlo, které nemá registrační značku, ještě nemusí spadat do kategorie §37 (viz níže). Je to o posouzení správního úřadu, zdali je vozidlo nezpůsobilé. Nejsme si vědomi, že by na území Oblekovic na veřejném prostranství nějaké takové nezpůsobilé vozidlo delší dobu stálo.
Vozidla nezpůsobilá k provozu jsou definována v zákoně č. 56/2001 Sb., takto: § 37 "Silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud a) pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, b) poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem, c) provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích způsobem stanoveným tímto zákonem, d) byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, například VIN."


14. Dohlížení Městskou policií na zamezení vjezdu motorových vozidel na území přírodní památky Načeratický kopec a na zamezení provádění terénních změn

S ohledem na charakter a rozsah Načeratického kopce jsou zde prováděny namátkové kontroly motohlídkami městské policie, hlavně jako prevence před zakládáním černých skládek či vjezdu motorových vozidel do míst, kde je to zakázáno. Před osmi a více lety zde byly černé skládky velkým problémem, který se ale podařilo díky intenzivním kontrolám (hlídky pěší či na koních) výrazně potlačit.
Co se týče terénních změn, souhlas k vjíždění motorových vozidel do území přírodní památky Načeratický kopec za účelem provozování motosportu vydal na dobu jednoho roku Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje pro spolek Motocros Team Znojmo (na udělení souhlasu se vztahuje několik podmínek). Před udělením tohoto souhlasu byla dle sdělení odboru životního prostředí svolána i schůzka s občany a komisí pro Oblekovice. Pro případné další souhlasné rozhodnutí v případě žádosti o prodloužení souhlasného stanoviska bude odbor životního prostředí opět kontaktovat komisi i občany.

15. Esteticky vyřešit vzhled náměstí v Nesachlebech tak, aby nebyly uprostřed kontejnery a neparkovala zde auta

Touto věcí se budě město zabývat a pokusí se navrhnout řešení, které bude schůdné po všech stránkách. Úpravy pravděpodobně proběhnou až v rámci rekonstrukce průtahu silnice.


16. Posílení ranního autobusu pro školáky

Posílení ranního spoje autobusu městské autobusové dopravy schválila rada města s účinností od 3. září 2017. Změna se dotkne spoje č. 26 linky č. 835 804 vyjíždějícího z Přímětic, jemuž bude prodloužena konečná stanice do zastávky Oblekovice Nesachleby, odtud bude vyjíždět už jako spoj č. 31 linky č. 835 805 směr Hluboké Mašůvky. U obou linek tak bude původní konečná stanice ze zastávky Oblekovice Casino přesunuta do zastávky Oblekovice Nesachleby. Přesný čas odjezdu spoje bude zanesen v upraveném jízdním řádu od 3. září 2017.


17. Renovace a doplnění místního rozhlasu

Servisní firmou jsme byli ubezpečeni, že rozhlas v Oblekovicích byl prověřen jako funkční v plném rozsahu, jak je vybudován.
Občané mohou využít i moderní formy komunikace, a to zaregistrováním se do služby Mobilního rozhlasu (https://znojmo.mobilnirozhlas.cz/), díky které pak budou bezplatně dostávat emaily či SMS zprávy o dění ve městě. Rovněž si do svých chytrých telefonů mohou stáhnout aplikaci Mobilní rozhlas Znojmo.Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Minor Minor | 25. července 2017 v 14:29 | Reagovat

Za ten nápad s pojmenováním ulic srdečně děkujeme. To byl doopravda palčivý problém. Alespoň si vyměníme všechny dokumenty, nahlásíme změnu na pojišovny, zaměstnavatele, banky a jiné instituce, dodavatelům energií.. Že nemáme zač..? Ano, nemáme.

2 to si užijem to si užijem | 26. července 2017 v 17:39 | Reagovat

Naprostý souhlas, to je jeden z blbých výmyslů komise .......

3 Bc. Zbyněk Profota Bc. Zbyněk Profota | 31. července 2017 v 13:35 | Reagovat

Pojmenování ulic není nápad členů komise.
Tento požadavek vyslovilo při podepisování žádosti o referendum několik občanů. Proto tento požadavek podala komise zastupitelům města ke zvážení. Následně byl projednáván na veřejné schůzi, kde občané dali zastupitelům a úředníkům najevo, že jsou důležitější problémy k řešení. Přímo proti pojmenování ulic ale nikdo nevystoupil. Zastupitelé se tedy právem domnívají, že s tím občané souhlasí. Pokud máte informaci, že většina občanů nesouhlasí, nic Vám nebrání svůj názor prosadit.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 
Reklamy nejsou výbírány nikým z občanů Oblekovic. Tento web je díky reklamám zadarmo.